> rutwik (ऋत्विक)

Friday, February 11, 2005

ग.दि.मा.

ज्ञानियाचा वा तुक्याचा, तोच माझा वंश आहे. माझिया रक्तात थोङा, ईश्वराचा अंश आहे (इति: ग.दि.मा.)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home